อาหารที่ผู้ดูแลเว็บนี้เคยทานที่ร้าน 2553.11.27~

ソムタム開店パーティーにてMIXIの皆と
ソムタム開店パーティーにてMIXIの皆と
ガオラオヌアプアイ
ガオラオヌアプアイ